Vývoj cen ropy a elektřiny pro rok 2023

Komodity, jako je ropa či elektřina, ovlivňují spoustu aspektů lidského života. Cena komodit do jisté míry určuje cenu dalších služeb a produktů. V roce 2022 nebyl jejich vývoj příliš uspokojující a kvalita života se tím nemálo lidem zhoršila. Jaká je předpověď podle odborníků pro rok 2023? A jak jsou vůbec ceny těchto komodit určovány?


Celý systém, který stojí za určováním cen těchto komodit, je velmi složitý a rozsáhlý. Strom odvětví, které se na cenách mohou podílet, sahá opravdu vysoko. V tomto článku si však pokusíme co nejvíce přiblížit tento vývoj cen a co ho ovlivňuje. Také se zaměříme na predikci, která se dané komodity týká pro rok 2023.

Ropa

V průběhu let se člověk naučil využívat ropu k mnoha prospěchům. Výrobky, které mají svůj základ z ropy, nás pronásledují na každém kroku, ať už se jedná o pohonné hmoty, plasty nebo běžné výrobky denní spotřeby.

Co je to ropa?

Jedná se o fosilní palivo, které se vyskytuje v podzemí a slouží jako hlavní zdroj energie pro celý svět. Složení zastává uhlovodík a výroba je založena na rozkladu organických látek, které se v průběhu milionů let ukládaly v sedimentech. Vzhledem k tomu, že rozklad těchto látek na ropu trvá miliony let, je ropa pokládaná za nerostnou surovinu.

Pro to, aby mohla být ropa využita, se musí nejprve vytěžit. K tomu se využívá nejrůznějších technik, jako je sondáž nebo frakování. Poté se ropa dále zpracovává, aby se z ní mohly vytěžit další produkty, jako je benzín, nafta či motorové oleje a další vedlejší produkty. To se děje pomocí frakční destilace, kdy je ropa odpařována a v jednotlivých úrovních věže zachycována díky různorodosti složení odpařené složky v závislosti na teplotě.

Ropa je jedním z nejdůležitějších zdrojů energie na světě, ale zároveň je také jedním z největších zdrojů emisí skleníkových plynů. Proto se v posledních letech usilovně pracuje na vývoji alternativních zdrojů energie, jako je například obnovitelná energie, která by mohla v budoucnu nahradit ropu jako hlavní zdroj energie.

Určování ceny ropy

To, kolik ropa stojí, řadíme mezi vlivy, které ovlivňují světovou ekonomiku. Vývoj cen ropy se určuje na základě několika faktorů, které lze dohromady vyjádřit jako tržní cenu. To, jaké faktory budou mít na celkovou cenu vliv, se liší napříč regiony.

Celosvětový trh

1. Nabídka a poptávka
Jde o nejdůležitější faktor, který cenu ropy ovlivňuje. Pokud je nabídka ropy vyšší, než poptávka, cena ropy klesá a naopak. Pokud je tedy více lidí, kteří ropu využijí, bude cena stoupat. Pokud však celosvětová spotřeba klesne, bude cena dostupnější.

To se mění hlavně díky politickým či ekonomickým událostem spolu s hospodářským růstem. Vliv může mít také míra cestování či vývoj vozidel na obnovitelné zdroje energie. Velký vliv mají také různá embarga nebo omezení těžby. Tím se sníží nabídka a cena ropy stoupne.

2. Geopolitické napětí
Geopolitické napětí, jako jsou například konflikty v Perském zálivu nebo v Sýrii, mohou mít významný vliv na cenu ropy. Tyto konflikty mohou ohrozit dodávky ropy z těchto oblastí, což téměř vždy vede k vysoké poptávce spolu s omezenou nabídkou a tím ke zvýšení ceny ropy.

Tyto konflikty mohou zapříčinit škody na infrastruktuře těžby ropy a vést tak k potřebě oprav nebo dokonce obnově celého systému. To zapříčiní nejen omezenou dodávku ropy po nějaký čas ale také zvýšení nákladů na provoz díky nové výstavbě, které se promítnou v cenách produktu. Někdy mohou být konflikty tak vážné, že těžařské společnosti musí úplně přestat s těžbou.

"Věděli jste, že právě kvůli geopolitickým problémům, konkrétně válce na Ukrajině, došlo k omezení dovozu některých autodílů? Jednalo se především o kabeláž důležitou pro všechna motorová vozidla, především pak elektromobily."

3. Měnové kurzy
Měnové kurzy také hrají důležitou roli při určování ceny ropy. Cena ropy je totiž většinou uváděna v dolarech za barel, takže změny v hodnotě dolaru se promítají do celosvětového trhu s tímto produktem.

Jestliže je měna dolaru silná, cena ropy se sníží, protože vývozci ropy ji mohou v poměru s jinými kurzy světových měn prodávat levněji. Naopak, pokud je měna dolaru slabá, cena ropy se zvýší. Zkrátka čím vyšší cena dolaru vůči koruně, tím více bude ropa stát.

Místní trh

1. Místní faktory
Mezi místní faktory v České republice, které se podílejí na ceně ropy, se řadí především náklady na převoz ropy a marže, kterou si místní poskytovatelé finálních produktů stanovují. Tyto faktory mohou mít vliv na cenu ropy v České republice a mohou se lišit od ceny ropy na světových trzích.

2. Dodavatel ropy
Do České republiky se ropa dováží z různých zahraničních zdrojů. Podílejí se na tom státy, jako je Rusko, Norsko nebo Kazachstán. Podmínky těchto zdrojů mohou mít vliv na cenu ropy, pokud dojde ke změnám v nabídce nebo poptávce ropy v těchto zemích

3. Dovozní cla
Česká vláda může také stanovovat dovozní cla na ropu, což může mít vliv na její konečnou cenu. Tyto cla mohou zvýšit náklady na dovoz ropy a díky tomu musí být zvýšená marže pro spotřebitele.

Vývoj ceny ropy pro rok 2023

Cena ropy, jak jsme se mohli dozvědět výše, je závislá na mnoha faktorech. Proto není možné se stoprocentní jistotou určit, jak se budou ceny různých komodit hýbat v následujících měsících. Přesto však existují různé názory odborníků, které možnosti pro rok 2023 rozebírají. A pokud chcete do ropy investovat, mohou být pro vás tyto údaje zásadní.

Průzkum budoucího trhu byl proveden zpravodajskou agenturou Reuters. Mezi odborníky na energetický trh se očekává, že cena ropy zůstane v příštích pěti letech v průměru na 90 dolarech za barel. Předpokládá se také, že ceny pro rok 2023 budou v průměru 87 dolarů za barel. V lednu se tato cena pohybuje od 80 do 90 dolarů za barel, nepředpokládá se proto výrazný nárůst tak, jak tomu bylo v roce 2022 jako důsledek několika nepředvídatelných faktorů.

Prognózy pro rok 2023 jsou z větší části seskupeny, avšak odhadovaný rozptyl možné ceny je velký, a to mezi 70-105 dolary. Je však pochopitelné, že byl vytvořen takto velký rozptyl. Odpovídá to velké nejistotě ohledně vývoje hospodářského trhu a možným celkovým strukturálním změnám pro různá odvětví.

Zdá se, že konflikt na Ukrajině, sankce vůči Rusku, zintenzivnění rivality mezi Spojenými státy a Čínou, přetrvávající narušení pandemie a zpomalení hospodářského cyklu se kombinují a činí prognózy nejistějšími.

Průzkum byl založen na dotazníku, který byl zodpovězen více než 1000 odborníky na energetický trh.

Elektřina

Elektřina je neviditelná forma energie, která se používá k napájení různých elektronických zařízení a zdrojů tepla. Je to klíčový prvek moderního životního stylu a její cena se stále stanovuje na základě mnoha aspektů. Je důležité sledovat a porovnávat ceny elektřiny, abyste mohli ušetřit peníze a zároveň podpořit udržitelný rozvoj.

Role elektřiny v dnešním světě

Elektřina je dnes nepostradatelnou součástí našich životů. Bez ní by bylo mnoho věcí jednoduše nemožných. Je využívána v mnoha odvětvích, včetně průmyslu, zdravotnictví, dopravy, vzdělání a komunikace. V průmyslu se elektřina používá k pohánění strojů a zařízení, což usnadňuje výrobu produktů a zvyšuje jejich kvalitu a kvantitu.

Ve zdravotnictví se elektřina používá k napájení zdravotnického vybavení, které je nezbytné pro moderní medicínu. V dopravě se elektřina používá k pohonu elektrických vozidel, což je považováno za šetrnou formu pohonu v porovnání s doposud využívanými spalovacími motory.

Elektřinu zkrátka potřebujeme, protože nám umožňuje uskutečňovat naše každodenní aktivity a zlepšovat kvalitu našeho života. Bez ní bychom byli omezeni na staré technologie a život by byl méně pohodlný a produktivní. Je také důležité zmínit, že elektřina je nezbytná pro udržení ekonomického rozvoje a podporuje výrobu a distribuci zboží a služeb po celém světě.

Tento zdroj energie bývá generován elektrárnami. Nejčastějším druhem výroby elektřiny ve světě jsou elektrárny uhelné. Jaderné elektrárny jsou hned v těsném závěsu za nimi. Naštěstí v moderní době existují i elektrárny, které využívají pro výrobu elektřiny různé obnovitelné zdroje energie. Příkladem takových zdrojů je voda, vítr nebo slunce. Tyto zdroje můžete využívat i vy doma, a to například solárními panely nebo různými druhy solárních svítidel.

Celosvětový blackout v podobě výpadu elektřiny by měl závažné důsledky na ekonomiku, životní prostředí a společnost obecně. Hospodářství by se zastavilo, protože většina průmyslových procesů by byla přerušena. Komunikace by byla také zastavena, což by mohlo ztížit koordinaci reakce na katastrofy a jiné krize.

Výpadky elektřiny by také způsobily škody na majetku, jako jsou požáry nebo ztráty potravin v důsledku nefunkčních lednic. Navíc by došlo ke ztrátě informací a dat díky narušení funkce IT vybavení. Předpovídá se, že celosvětově stačí pouhé tři dny bez elektřiny, aby nastaly fatální důsledky.

Určování ceny elektřiny

Cena elektřiny je na trhu považována za velice proměnlivou. Jen málo lidí však ví, podle čeho se její cena určuje. Podle jakého mechanismu se tedy stanovuje? A proč je tak závislá na ceně zemního plynu?

Pro pochopení celého principu se musí vysvětlit dva základní koncepty, a to jak se v síti zajišťuje vyrovnání výroby a spotřeby elektřiny a podle čeho si jednotlivé elektrárny stanovují svou cenu.

Jak se v síti vyrovnává výroba a spotřeba?

Aby elektrický systém správně fungoval, musí se výroba elektřiny vždy (téměř) rovnat její spotřebě. Výrobci elektřiny jsou vystaveni většímu stresu, pokud spotřeba výrazně převyšuje produkci.

Na druhou stranu, pokud výkon výrazně převyšuje poptávku, může dojít k poškození elektrické distribuční sítě. Obojí může za extrémních okolností vyústit v „blackout“ neboli zastavení dodávky energie. Výsledkem je, že výkon a spotřeba musí být vždy vyváženy v reálném čase.

Během dne se cena elektřiny mění. Ve dne je ve většině případů vyšší než v noci. Dalším vlivem je také roční období, kdy v zimě bývá poptávka po elektřině vyšší. Naštěstí lze cenu elektřiny do jisté míry odhadnout, proto můžeme také předpovědět, kolik elektřiny bude potřeba vyrobit.

Vždy však dojde k mírným odchylkám sítě, které je nutné opravit v reálném čase, protože není možné přesně předpovídat spotřebu energie. Organizace v České republice známá jako ČEPS, a. s. provádí tuto regulaci. Spotřebu elektřiny v ČR nepřetržitě monitoruje její dispečink, který zároveň zajišťuje vyrovnanost výkonu a spotřeby. Jinými slovy, „ČEPS dodává pokyny na zvýšení nebo snížení výroby příslušných smluvních elektráren“ (typicky uhlí nebo plynu).

Tip: Nechcete se strachovat o výpadky elektrické sítě? Přečtěte si, jak dosáhnout energetické nezávislosti.

Export elektřiny z České republiky

V závislosti na dni a hodině se spotřeba elektřiny ČR pohybuje od 4,5 GW do 11,5 GW. Celkový instalovaný výkon všech elektráren (včetně tepelných) v ČR se však blíží 21,3 GW. Pouze některé elektrárny mohou být vždy v provozu, zatímco jiné jsou vypnuty kvůli kapacitním omezením spojeným s exportem do jiných zemí.

Zásadní je to, v jaké míře dokáže daná elektrárna umožnit maximální možnou výrobu, rychlost s jakou je možné elektrárnu zapnout a jaké jsou náklady na výrobu.

V České republice lze elektrárny rozdělit takto:

  • Slunce, vítr, hydro - na území ČR lze vyrobit až 3,5 GW, náběh je okamžitý, ale má závislost na počasí. Náklady jsou však nulové.

  • Jádro - vyrobit lze až 4,3 GW elektřiny. Náběh je však dlouhý, a to v řádu několika dnů. Náklady se pohybují kolem 25 EUR na MWh.

  • Uhlí - jedná se o nejvýkonnější složku ve spojení s výrobou elektřiny u nás. Dokáže pokrýt až 10 GW. Náběh se pohybuje v jednotkách až desítkách hodin a cena je 100 EUR na jednu MWh.

  • Plyn - náběh je možné realizovat v řádu minut. Cena je však nejvyšší, a to 200 EUR na jednu MWh. Pokryto je 2,3 GW.

Výše uvedené údaje jsou shodné s datem 2.3.2022. V závislosti na meziročním vývoji mohly být lehce pozměněné.

Energetická burza určuje, které elektrárny budou v konkrétní den a hodinu v provozu. Poběží ty, kterým se podaří elektřinu na trhu prodat. Elektrárny musí při prodeji elektřiny respektovat jejich schopnost prodanou elektřinu skutečně vyrobit, tzn. zohlednit i její náběh čas provozu, výkon atp.

Aby bylo možné uspokojit poptávku, používají se jako první zdroje, které poskytují energii, ty nejlevnější (tj. nabízejí nejnižší cenu). Když poptávka převyšuje kapacitu těchto dostupných zdrojů, využívá se stále nákladnějších zdrojů, dokud není potřebná výroba dosažena. Naopak nejdražší zdroje přestávají být využívány s poklesem poptávky po výkonu.

Jak elektrárny stanovují minimální cenu?

Obecně platí, že v elektrárnách existují fixní a variabilní náklady. Fixní náklady jsou výdaje, které musí majitel elektrárny uhradit bez ohledu na to, zda je elektrárna v provozu či nikoli. Patří mezi ně věci, jako mzda personálu, náklady na údržbu nebo předpokládané náklady na výstavbu elektrárny.

Za každou vyrobenou jednotku elektřiny je vlastník povinen platit variabilní poplatky. To většinou zahrnuje náklady na palivo a případně náklady na emisní povolenky, pokud elektrárna spaluje fosilní paliva k výrobě energie a v důsledku toho uvolňuje oxid uhličitý.

Každý majitel elektrárny chce vyrábět energii vždy, když se mu to vyplatí, tedy vždy, když jsou náklady na výrobu jedné jednotky elektřiny menší než cena, za kterou se prodává. Z tohoto důvodu elektrárny prodávají elektřinu pouze za cenu, která pokryje jejich variabilní náklady; za méně ji nevytvoří (s výjimkou jaderných elektráren, jejichž odstavení je drahé). Elektrárny obvykle dostávají za elektřinu, kterou vyrobí, více peněz, než původně nabízely, protože jsou placeny na základě tržní ceny elektřiny.

Tip: Víte, jak rychle se vám vrátí investice do zateplení domu, například v podobě ušetřené elektřiny za vytápění?

Jak se určuje cena na trhu?

Poptávka zákazníků po elektřině je v každém okamžiku srovnávána s minimální cenou stanovenou různými elektrárnami. K tomu dochází v České republice na energetické burze PXE v Praze. Elektřinu vždy vyrábějí nejlevnější elektrárny, které dokážou uspokojit poptávku. Tržní cena energie je pak cena, za kterou se vyrábí elektřina konečným (nejdražším) zdrojem, který je ještě potřeba k uspokojení poptávky.

Výslednou cenu elektřiny obdrží všechny aktuálně provozované elektrárny, včetně těch s nižšími nabízenými částkami. V důsledku toho trh motivuje elektrárny nabízet elektřinu za nejnižší možnou cenu (pokud by nabídly vyšší ceny, posunuly by se v pořadí podle zásluh a jejich služeb by nemusely být vůbec využity).

Elektrárny obvykle dostávají vyšší částku, ze které mohou generovat provozní zisk. Celkově platí, že čím větší je poptávka po elektřině, tím dražší a nákladnější zdroje musí být připojeny, čímž se zvedá cena elektřiny pro celý trh.

Mezi nejlevnějšími a nejdražšími zdroji je obrovský cenový rozdíl. Denní účty za elektřinu se mohou lišit od nuly do stovek eur v závislosti na spotřebě energie a výrobě z obnovitelných zdrojů.

Instalovaný výkon obnovitelných zdrojů energie se bude v Evropě nadále zvyšovat. Můžeme proto očekávat častější časy, kdy jsou ceny elektřiny velmi nízké, a méně případů, kdy jsou ceny elektřiny velmi vysoké. Postupně tak snižujeme naši závislost na fosilních zdrojích a emisích skleníkových plynech v energetice. Velké výkyvy cen elektřiny na burzách jsou však nevyhnutelné.

Cena elektřiny pro rok 2023

Ceny energií se v minulém roce dostaly na úrovně, které ještě před pár lety nikdo nemohl předvídat. I když se očekává zlepšení situace pro rok 2023, odborníci nepředpokládají výrazný pokles cen.

Ceny energií zůstanou relativně vysoké. Velkoobchodní ceny elektřiny a plynu dosáhly vrcholu v srpnu a od září postupně klesají, u maloobchodních cen tomu tak není. Zákaznické ceny naopak podle ředitele strategie EGÚ Brno Michala Macenauera porostou.

Vyzývá spotřebitele, aby se vyhýbali dlouhodobým smlouvám kvůli očekávanému poklesu v budoucích letech, obzvláště nebude-li nabídka za významně příznivých okolností. Dodává také, že zákazníci by si měli dávat pozor na ceny nabízené obchodníky pro roky 2024 a 2025. Je tomu tak díky možnosti ukončení dotování vysoké ceny energií státem.

5 tipů, jak snížit spotřebu elektřiny

Vzhledem k vysokým cenám je vhodné představit si některé tipy, jak doma šetřit energii. Díky jejich dodržování nebudete na ceně energie příliš závislí. Toho dosáhnete především tím, že výrazně snížíte její spotřebu. Při tom záleží, na co všechno elektřinu využíváte. Může být použita pro vytápění, ohřev potravin, osvětlení atp.

  1. Používejte energeticky úsporné žárovky: Zářivkové a běžné žárovky lze nahradit úspornými typy, které vydrží déle a spotřebují méně energie. Tyto žárovky jsou mnohonásobně úspornější než klasické a šetří vám peníze na účtu za elektřinu.

  2. Správné nastavení termostatu: Nastavte svůj termostat na nižší teplotu, když jste pryč z domu, nebo spíte. To umožní, aby se váš dům nezahříval zbytečně a ušetří spoustu energie.

  3. Použití energeticky úsporných a tichých spotřebičů: Při nákupu nových spotřebičů hledejte ty, které jsou energeticky účinné a tiché. Tyto spotřebiče jsou vybaveny technologií, která snižuje spotřebu energie při zachování nebo dokonce zlepšení výkonu. Jedná se hlavně o ledničky a pračky.

  4. Použití solárních panelů: Solární panely lze nainstalovat na střechu vašeho domova a použít je k výrobě vlastní elektřiny. To snižuje vaši závislost na energetických společnostech a ušetří vám peníze při placení účtů. Solární panely jsou navíc šetrnější k životnímu prostředí a mohou snížit emise skleníkových plynů.

  5. Zateplete svůj dům: Zateplením domu dosáhnete snížení nákladů na vytápění a chlazení. Izolace v zimě zabraňuje úniku tepla mimo váš domov a v létě udržuje teplo venku. To pomáhá snížit spotřebu energie a šetřit účty za elektřinu. Díky zvolení kvalitní střechy, izolovaných stěn a podlaze tak můžete mít příjemnou tepelnou stabilitu uvnitř domu po celý rok.

Závěrem

Ceny za denně využívané komodity mohou dosáhnout vysokých hladin. To může výrazně snížit vaši kvalitu života. Díky jejich orientaci a sledování vývinu si však můžete hrát do karet tím, že budete vědět co předpokládat a jak se na takovou nežádoucí situaci v podobě rostoucích cen připravit.

Autor textu: Jakub Novák
Komerční sdělení - zdroj fotografií: Inzerent

Fotogalerie
Autor: Mediální skupina Region24 Článek může obsahovat komerční sdělení.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy